Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 prináša zásadné zmeny v strategickom plánovaní a ochrane vodných zdrojov Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR predkladá túto aktualizáciu s cieľom prispôsobiť sa novým environmentálnym výzvam a legislatívnym požiadavkám Európskej únie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) oznámilo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnenie oznámenia o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom. Tento dokument, “Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050”, je kľúčovým krokom k zlepšeniu vodného hospodárstva v krajine.

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky. Kľúčové zmeny a ciele aktualizácie

Hlavným cieľom aktualizácie je určenie stratégií, cieľov a opatrení na ochranu vôd a na vode závislých ekosystémov, udržateľné využívanie vodných zdrojov a zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľstvo. Aktualizácia nadväzuje na Enviro-stratégiu 2030 a ďalšie medzinárodné záväzky, reflektujúc nové výzvy ako zmena klímy a adaptácia na jej negatívne dopady.

Zabezpečenie ochrany vodných útvarov

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečenie postupného obnovenia poškodených vodných útvarov a zastavenie znečisťovania vôd. Opatrenia budú zahrňovať revitalizáciu regulovaných úsekov riek a ochranu prirodzených záplavových území a mokradí.

Adaptácia na zmenu klímy

Aktualizácia kladie dôraz na posilnenie adaptačnej schopnosti vodohospodárskeho sektora na zmenu klímy a kritické obdobia sucha. To zahŕňa tvorbu metodík pre navrhovanie protipovodňových opatrení a zabezpečenie odberu vody pre strategických odberateľov počas suchých období.

Proces schvaľovania a implementácie

Sekcia vôd MŽP SR predložila materiál na rokovanie vlády s harmonogramom, ktorý zahŕňa:

 • Oznámenie o strategickom dokumente: máj 2024
 • Vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania: júl 2024
 • Predloženie strategického dokumentu na rokovanie vlády SR: december 2024

Významné zmeny v opatreniach

Medzi významné zmeny patrí upresnenie textov metodík a postupov, čo zahŕňa návrh právnych úprav pre udržateľné využívanie vôd a ochranu pred povodňami. Napríklad, v cieľoch týkajúcich sa zabezpečenia pitnej vody pre strategických odberateľov a prehodnotenie existujúcich povolení na využívanie vôd sa zavádzajú konkrétnejšie opatrenia pre ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Vplyvy na životné prostredie a verejnosť

Predpokladané vplyvy na životné prostredie sú pozitívne, s cieľom zlepšiť kvalitu vôd a adaptovať vodné hospodárstvo na klimatické zmeny. Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladajú, naopak, očakávajú sa pozitívne efekty v dôsledku zlepšenej kvality pitnej vody a lepšieho manažmentu vodných zdrojov.

Verejnosť má možnosť predkladať stanoviská k tomuto oznámeniu do 15 dní od dátumu zverejnenia. Stanoviská je možné predkladať online na adrese: Enviroportal.

Prečo je tento vládny materiál Koncepcia vodnej politiky potrebný?

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 je krokom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu hospodáreniu s vodnými zdrojmi na Slovensku. Zameriava sa na ochranu a obnovu vodných útvarov, adaptáciu na klimatické zmeny a zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo.

Dokážeme zachrániť upadajúcu kvalitu našich vodných tokov?

Ministerstvo životného prostredia

Stanoviská verejnosti k tomuto oznámeniu sú vítané a dôležité pre ďalšie kroky v rámci schvaľovacieho procesu. Ministerstvo životného prostredia SR týmto dokumentom demonštruje svoj záväzok k ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju krajiny.

Štruktúra Dokumentu:

 • Voda v krajine
 • Voda v sídlach (mestá a obce múdro hospodáriace s vodou)
 • Udržateľné využívanie vôd
 • Voda pre všetkých obyvateľov
 • Čisté vody
 • Živé rieky
 • Dunaj – náš a európsky veľtok
 • Rozumieť vode
 • Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode
 • Voda ako strategická investícia – efektívne financovanie

Obsahové zhrnutie vládneho materiálu Aktualizácia koncepcie vodnej politiky

 • Zabezpečenie postupného obnovenia poškodených vodných útvarov: Cieľom je zlepšiť stav vodných ekosystémov a dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd.
 • Zastavenie znečisťovania vôd: Plánuje sa znížiť vstup znečisťujúcich látok do vôd z rôznych zdrojov (priemysel, poľnohospodárstvo, domácnosti).
 • Zastavenie poklesu množstva podzemných vôd: Dôležité je zabezpečiť udržateľné využívanie podzemných vôd a zabrániť ich nadmernému čerpaniu.
 • Zabezpečenie dostatku pitnej vody v regiónoch: Cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo a kvalitu pitnej vody pre všetkých obyvateľov Slovenska.
 • Posilnenie adaptačnej schopnosti v sektore vodného hospodárstva: Zmeny klímy prinášajú nové výzvy, ako sú suchá a povodne. Aktualizácia koncepcie sa zameriava na zvýšenie odolnosti vodného hospodárstva voči týmto extrémom.

Opatrenia na zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd

 • Ochrana a obnova prirodzených záplavových území a mokradí: Tieto oblasti plnia dôležitú funkciu pri zadržiavaní vody, zmierňovaní povodní a zlepšovaní kvality vody.
 • Ochrana prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizácia regulovaných úsekov: Cieľom je obnoviť prirodzený charakter vodných tokov a zlepšiť ich ekologický stav.
 • Zlepšenie čistenia odpadových vôd: Plánuje sa modernizácia a výstavba nových čistiarní odpadových vôd, aby sa znížilo znečistenie vôd.
 • Zníženie používania pesticídov a hnojív v poľnohospodárstve: Tieto látky môžu znečisťovať povrchové a podzemné vody.
 • Zlepšenie monitoringu kvality vôd: Pravidelný monitoring umožní identifikovať problémy a prijímať opatrenia na ich riešenie.

Prispôsobenie vodnej politiky zmenám klímy

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje:

 • Zlepšiť systém varovania pred povodňami a suchom: Včasné varovanie umožní prijať opatrenia na zmiernenie následkov týchto extrémnych udalostí.
 • Zvýšiť retenčnú schopnosť krajiny: Zadržiavanie vody v krajine pomôže zmierniť dopady sucha a znížiť riziko povodní.
 • Podporovať využívanie alternatívnych zdrojov vody: Napríklad využívanie dažďovej vody na zavlažovanie alebo využívanie recyklovanej vody na priemyselné účely.
 • Zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti vody a potrebe jej šetrenia: Informovaná verejnosť je dôležitým faktorom pri ochrane vodných zdrojov.

Hlavné oblasti intervencie

 • Voda v krajine
 • Voda v sídlach
 • Udržateľné využívanie vôd
 • Voda pre všetkých obyvateľov
 • Čisté vody
 • Živé rieky
 • Dunaj – náš a európsky veľtok
 • Rozumieť vode
 • Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode
 • Voda ako strategická investícia – efektívne financovanie

Finančné zdroje a mechanizmy

Na implementáciu aktualizácie koncepcie budú použité rôzne finančné zdroje, ako napríklad:

 • Štátny rozpočet: Prostriedky zo štátneho rozpočtu budú použité na financovanie rôznych projektov a opatrení v oblasti vodného hospodárstva.
 • Európske fondy: Slovensko môže využiť finančné prostriedky z európskych fondov, ako je Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja, na podporu projektov v oblasti vodného hospodárstva.
 • Iné zdroje: Môžu byť využité aj iné zdroje financovania, ako sú napríklad súkromné investície alebo pôžičky od medzinárodných finančných inštitúcií.

Okrem finančných zdrojov budú použité aj rôzne mechanizmy na podporu implementácie aktualizácie koncepcie, ako napríklad:

 • Legislatívne opatrenia: Prijatie nových zákonov a nariadení na ochranu vôd a podporu udržateľného využívania vodných zdrojov.
 • Ekonomické nástroje: Napríklad zavedenie poplatkov za znečisťovanie vôd alebo poskytovanie dotácií na projekty v oblasti vodného hospodárstva.
 • Vzdelávanie a informovanosť: Zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti vody a potrebe jej šetrenia.
Rádio Express: Vláda schválila koncepciu vodnej politiky do roku 2030: Ďalší nič…

Čo je hlavný cieľ aktualizácie Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050?

Hlavným cieľom aktualizácie je zabezpečiť udržateľné a efektívne využívanie vodných zdrojov Slovenska, zlepšiť kvalitu povrchových a podzemných vôd a prispôsobiť vodnú politiku zmenám klímy. Koncepcia tiež kladie dôraz na ochranu a obnovu vodných útvarov a zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo.

Aké opatrenia sú navrhnuté na zlepšenie kvality vôd?

Medzi navrhnuté opatrenia patria:
Stanovenie ekologických prietokov vo vodných tokoch a limitov pre podzemné vody.
Revitalizácia a ochrana mokradí, lužných lesov a brehových porastov.
Znižovanie znečistenia spôsobeného priemyselnými a komunálnymi odpadovými vodami.
Podpora udržateľných poľnohospodárskych postupov a zníženie erózie pôdy.

Ako sa koncepcia prispôsobuje zmenám klímy?

Koncepcia obsahuje adaptačné opatrenia, ako sú revitalizácia regulovaných úsekov riek, ochrana prirodzených záplavových území, zvýšenie vodozádržnej kapacity pôdy a realizácia zelených a modrých infraštruktúr. Tieto opatrenia majú za cieľ zlepšiť odolnosť krajiny voči suchám a povodniam.

Aké sú hlavné oblasti intervencie tejto koncepcie?

Hlavné oblasti intervencie zahŕňajú:
Voda v krajine
Voda v sídlach – mestá a obce múdro hospodáriace s vodou
Udržateľné využívanie vôd
Voda pre všetkých obyvateľov
Čisté vody
Živé rieky
Dunaj – náš a európsky veľtok
Rozumieť vode
Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode
Voda ako strategická investícia – efektívne financovanie

Aké finančné zdroje a mechanizmy budú použité na implementáciu koncepcie?

Implementácia koncepcie bude financovaná z kombinácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, národných verejných zdrojov a súkromných investícií. Okrem toho budú použité aj dotačné mechanizmy na podporu udržateľných projektov a opatrení v oblasti vodného hospodárstva.

Zdroje:

 1. Ministerstvo životného prostredia – Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
 2. Vlastný materiál, MŽP – Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...